Mae’r Eidalwyr yn bobl falch ac yn y ddau ryw yn gwybod sut i wisgo i effaith fwyaf ar gyfer unrhyw achlysur — dylunwyr lleol ymhlith y gorau yn y byd. Suave ac urddasol, y smart agwedd rhengoedd uchel ar y rhestr o ddymunol dynion. Cael addysg dda, ac fel arfer yn cael cyflogaeth da, eich eidaleg march fydd yn dod â cariad a chwerthin yn eich perthynas. Er bod, oherwydd eu lladin genynnau, gallant fod yn danllyd ac yn gyflym i dymer, maent yn datrys eu problemau mewn mater o eiliadau, a heddwch a llonyddwch yn dychwelyd i’r atmosffer. Mae’r ffordd o fyw yn hamddenol, a ‘amore’ yn ganolog i les pob Eidalwyr. Maent yn wych cogyddion a mawr yn cynnal, ac yn eu teulu-ganolog draddodiadau rhoi iddynt y gallu i wneud i bawb deimlo’n gartrefol. Fel gyda phob Latinos, maent yn llawn o angerdd ac yn gwybod yn union beth maent yn ei eisiau. Er bod yn bendant a bod yn annibynnol, yn yr eidal bydd dyn yn caru ac yn meithrin ei bartner ac yn gwneud yn siŵr bod ei berthynas a ganlyn llyfn ffordd i lwyddiant. Modern yn yr Eidal yn cael ei weld yn nodweddiadol rôl y rhywiau yn diflannu ac yn colli pŵer, gwrywod a benywod yn gwybod ac yn gwerthfawrogi bod y cydweithrediad rhwng y ddau ryw yn hanfodol er mwyn cynnal perthynas dda. Mae crefydd yn rhan bwysig o’u diwylliant ac mae llawer, os nad y rhan fwyaf, yn credu mewn Duw. Priodas yn arferol iawn yn y wlad hon, ac yn y bobl parch at draddodiadau a diwylliant yn tueddu i siglo tuag at yr allor. Felly, p’un a ydych yn eidaleg, Americanaidd, neu unrhyw genedligrwydd arall, os ydych yn dyddio rhywun o’r Eidal yn cael ei baratoi ar gyfer y bartneriaeth i arwain tuag at briodas. Addysg yn yr Eidal yn i fyny-i-dyddiad a modern, ac mae’r rhan fwyaf Eidalwyr, gwrywaidd a benywaidd, yn cael budd o’r system hon. Fod cariad y bobl o ffasiwn yn golygu eu bod yn gwybod sut i wisgo i edrych ar eu gorau — oer, cain a ffasiynol, yn ddynion a merched, y ddau. Yr Eidal diwylliant ac cynnes eidaleg tywydd yn eu galluogi i fwynhau eu bywydau i’r eithaf yn carefree awyrgylch hamddenol. Ym mhob dinas, tref a phentref, bydd y bobl leol yn treulio llawer o amser yn y bywiog coffi a bariau, yn aml yn arllwys allan ar y palmentydd i wylio’r bobl sy’n mynd heibio-by. Ydych chi wedi dod o hyd i n glws, yn cydymdeimlo yn guy? Os felly, croeso i fyd hollol wahanol i’r un yr ydych yn gwybod yn dyddio o ddynion Gorllewinol. Pob cenedl a diwylliant wedi ei arbennig ei hun amrywiadau, rhai da, rhai drwg, ie, hyd yn oed yn yr hen da Americanaidd stereoteip wedi plws a minws o bwyntiau. Felly, beth yw’r nodweddion y guys o hyn hardd hir wlad. Yr eidal yw canol-maint y wlad, yn gyfoethog o ran diwylliant, ac yn hongian goes-fel o de Ewrop. Y brifddinas yn Rhufain. Fel y dywedwyd o’r blaen, Eidalwyr wrth eu bodd ffasiwn, a all fod yn sylwi ar bron bob cornel stryd, yn enwedig ym Milan. Maent hefyd yn caru theatr, gwyliau, celf, a bwyd gwych — bwyd môr y Canoldir — un o’r rhesymau pam y maent fel arfer yn o’r fath yn iechyd da. Mae llawer un fenywod y Gorllewin yn hapus i gyfnewid eu cartref-tyfu i gyd-Americanaidd yn guy ar gyfer eidalaidd Casanova. Pam. Mae’r rheswm yn syml ac yn dda-hysbys gan yr holl merched eidaleg: roedd y dynion o hyn hardd, heulog wlad yn caru bywyd a byw, gan roi eu popeth ym mhob sefyllfa. Ac, mae menywod yn yr Unol Daleithiau yn falch o wybod bod, oherwydd eu bod addysg dda, y rhan fwyaf eidaleg meirch yn gallu siarad nifer o ieithoedd, gan gynnwys saesneg. Felly, pan fyddwch yn mynd allan gydag ef ar y dyddiad cyntaf hollbwysig, gallwch fod yn sicr y bydd llawer o sgwrs diddorol y tu ôl i hynny n glws llachar gwên. Bwyd yn cael ei nid yn unig yn anghenraid, ei fod hefyd yn sefydlu ac yn cynnal cysylltiadau ymhlith teulu a ffrindiau, p’un a ydynt yn yr eidal yn guy sengl. Unrhyw un sy’n mynd i mewn i guy eidalaidd yn y cartref, yn ddi-ffael, yn derbyn cynnig o fwyd neu ddiod, ac fel arfer yn ddau. Yn nodweddiadol, mae brecwast yn cynnwys rhôl fara, menyn, coffi cryf, a ffrwythau neu sudd. Yn draddodiadol, mae cinio mawr yn gwasanaethu i fyny ar gyfer y cinio canol dydd, a phasta, yn gyffredinol, yn rhan o’r pryd yn yr holl ranbarthau, ynghyd â cawl, bara, ac efallai cig neu bysgod. Cinio yn cynnwys bwyd sydd dros ben. Yn fwy diweddar, y teulu yn tueddu i weld pryd o fwyd gyda’r nos fel y prif pryd teulu. Mae’r arfer o siesta yn newid, ac yn trwm cinio mwyach fod yn ymarferol. Mae gwahaniaethau rhanbarthol yn beth yn ei fwyta a sut y mae bwyd yn cael ei baratoi. Yn gyffredinol, mwy o cig llo yn cael ei fwyta yn y gogledd, lle mae prydau bwyd yn tueddu i fod yn ysgafnach. Southern coginio ganddo’r enw o fod yn drymach ac yn fwy sylweddol nag yng ngogledd coginio. Mae bwydydd arbennig ar gyfer gwahanol achlysuron. Er enghraifft, mae yna arbennig Joseff Sant bara, bara Pasg gyda wyau wedi’u berwi’n galed, Saint Lucy yn ‘llygaid’ ar gyfer ei diwrnod gwledd, ac yn y Wledd y Saith Pysgod ar gyfer nos Galan. Gwin yn rheolaidd a gwasanaethu gyda’r holl brydau bwyd — felly os ydych yn syrthio mewn cariad gyda dyn o yr Eidal, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn caru gwin. Dosbarthiadau a castes yn yr Eidal, Mae gwahaniaeth mawr o ran cyfoeth rhwng gogledd a de. Mae hefyd yn arferol dosbarthiadau cymdeithasol a geir mewn cymdeithas ddiwydiannol. Yr eidal mae llawer o ddiweithdra, a gwahaniaethau rhwng y cyfoethog a’r tlawd yn amlwg, tra bod mewnfudwyr newydd yn sefyll allan oherwydd eu bod yn dod o wledydd tlotach. Y llywodraeth a ddefnyddir i gynnal helaeth lles cymdeithasol rhwydwaith sydd wedi cael ei dorri yn ystod y blynyddoedd diwethaf er mwyn cyd-fynd â’r gofynion yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r rhain yn toriadau yn y gyllideb wedi gostwng ar y tlotach haen o gymdeithas. Rhaniad Llafur yn ôl Rhywedd. Yn draddodiadol, yr eidal dyn yn mynd allan i weithio a menywod yn cymryd gofal am y cartref. Ar ôl Rhyfel Byd II, y trefniant newid yn gyflym. Tra bod hen syniadau o gwahanu ar sail rhyw gwrywaidd a goruchafiaeth yn ennill y dydd mewn rhai ardaloedd gwledig, eidaleg benywod wedi bod yn enwog am eu hannibyniaeth, yn wir mae llawer o anthropolegol a gweithiau hanesyddol yn nodi bod eu cymryd yn ganiataol yn y gorffennol subordination oedd yn aml yn gorbwysleisio. Ar hyn o bryd, mae merched yn cymryd rhan ym mhob agwedd o gwleidyddol, economaidd, a bywyd cymdeithasol. Menywod yn gyfartal o dan y gyfraith ac yn mynychu prifysgolion a gweithio yn y gweithlu yn y niferoedd sy’n gymesur â’u cyfran o’r boblogaeth. Arwydd benywaidd annibyniaeth yn yr Eidal negyddol twf yn y boblogaeth. Mae’n wir, fodd bynnag, bod merched yn parhau i berfformio’n llawer o’r un tasgau domestig yr oeddent yn y gorffennol hyd yn oed tra bod gan dybio cyfrifoldebau newydd. Mae’r Statws Cymharol o fenywod a dynion. Mewn diwylliant yr eidal, dynion yn cael eu rhoi ffafriol statws a thriniaeth. Menywod yn cael eu neilltuo swydd y ‘enaid’ y teulu, tra bod dynion yn y ‘bennaeth.’ Roedd dynion yn cefnogi ac yn amddiffyn y teulu tra bod menywod a godwyd y plant ac yn eu cadw eu hunain yn dilychwin fel nad ydynt yn warth y teulu. Heddiw, mae popeth yn wahanol, ac yn y hynafol rolau rhywedd nid ydynt yn chwarae unrhyw ran yn y gymdeithas heddiw. Mae benywod yn gyffredinol bob amser wedi cael mwy o rym nag y maent yn draddodiadol i fod i gael. Y dyddiau hyn, eidaleg menywod yn aml yn cael eu hystyried y mwyaf rhyddhau yn Ewrop.

Yn y gorffennol, priodasau yn cael eu trefnu, a menywod yn dod â gwaddol i mewn i’r berthynas. Fodd bynnag, roedd ffyrdd cynnil y meibion a merched gallai perswâd ar eu rhieni i drefnu ddyweddïo gyda’r person cywir. Y tlotach dosbarthiadau, mewn gwirionedd, yn cael mwy o ryddid yn y dewis na’r rhai yn gyfoethocach. Dowries allai fod yn ei hepgor ac yn aml yn cael eu. Heddiw, priodas fel rhad ac am ddim fel unrhyw le arall yn y byd, ac eithrio ar gyfer y rhai sy’n mynd i mewn i’r clerigwyr, mae bron pob Eidalwyr yn priodi. Mae yna, fodd bynnag, yn dal yn arferiad mewn llawer o deuluoedd ar gyfer plentyn i aros yn ddi-briod, felly y bydd ef neu hi yn gallu i ofalu am rieni oed. Ysgariad oedd yn gwahardd tan yn ddiweddar. Mae llawer o wybodaeth ar gael am ddynion o yr Eidal, rhai n glws a rhai efallai yn swnio’n ychydig brawychus. Ond fel bob amser, y gorau, ac mewn gwirionedd, yr unig pwynt o farn, dylai ddod gan eich profiad eich hun, gan fod pawb yn wahanol. Lle bynnag y byddwch yn edrych ac ym mha bynnag wlad, mae gennych y cyfle i ddod o hyd y marchog mewn arfwisg loyw, ond mae yna hefyd y cyfle i ddod o hyd i’r knave. Os nad ydych yn eidaleg, yn cadw mewn cof bod yn dyddio yn y tu allan i’ch normau diwylliannol yn ei gwneud yn ofynnol rhywfaint o addasu. Gall hyn fod yn anhygoel daith, ond mae hefyd yn gofyn i chi i ddeall na fyddwch yn gallu i newid ef ddylech chi fod yn flin gan nodwedd sy’n cael ei gwreiddio’n ddwfn yn ei hunaniaeth. Er bod stereoteipiau yn cael eu yn aml yn gywir i ryw raddau, peidiwch ag anghofio bod pawb yn unigryw, ac ni ddylech fod â disgwyliadau neu ofynion i rywun dim ond oherwydd eu bod yn nodi fel rhan o grŵp penodol. Yn y bôn, os ydych yn penderfynu eich bod am i dyddiad eidalaidd dyn yn unig oherwydd eich bod yn caru pizza ac pasta ac yn gobeithio y bydd ei deulu yn hoffi y cast o The Sopranos, byddwch yn barod bod efallai y byddwch yn siomedig. Ddim yn siwr am dating guys hyn. Gallwch chi bob amser yn ceisio dod o hyd i’ch partner breuddwyd yn rhywle arall. Beth am y guys o Ffrainc, Awstria, Sbaen, neu y Weriniaeth tsiec

About